Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimarts 28 de abril de 2015, Sup. 101

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

 • Llei Orgànica 5/2015, de 27 d'abril, per la qual es modifiquen la Llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, per a transposar la Directiva 2010/64/UE, de 20 d'octubre de 2010, relativa al dret a interpretació i a traducció en els processos penals i la Directiva 2012/13/UE, de 22 de maig de 2012, relativa al dret a la informació en els processos penals.

 • Llei 4/2015, de 27 d'abril, de l'Estatut de la víctima del delicte.

 • Llei 5/2015, de 27 d'abril, de foment del finançament empresarial.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 • Acord de 27 d'abril de 2015, de la Presidència del Tribunal Constitucional, pel qual s'habiliten, amb caràcter extraordinari, determinades dates i horaris per a la presentació en el Registre General del Tribunal del recurs d'empara electoral.

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 • Reial Decret 220/2015, de 27 de març, pel qual s'establix el títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Escultura aplicada a l'Espectacle pertanyent a la família professional artística d'Escultura i es fixa el corresponent currículum bàsic.

 • Reial Decret 224/2015, de 27 de març, pel qual s'establix el títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Ornamentació Islàmica pertanyent a la família professional artística d'Escultura i es fixa el corresponent currículum bàsic.

 • Reial Decret 229/2015, de 27 de març, pel qual s'establix el títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Tècniques Escultòriques en Metall pertanyent a la família professional artística d'Escultura i es fixa el corresponent currículum bàsic.

 • Reial Decret 230/2015, de 27 de març, pel qual s'establix el títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Tècniques Escultòriques en Pedra pertanyent a la família professional artística d'Escultura i es fixa el corresponent currículum bàsic.

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

BANC D'ESPANYA

 • Resolució de 23 d'abril de 2015, de la Comissió Executiva del Banc d'Espanya, de modificació de la Resolució d'11 de desembre de 1998, per la qual s'aproven les clàusules generals aplicables a les operacions de política monetària del Banc d'Espanya.

COMUNITAT VALENCIANA

 • Llei 6/2015, de 2 d'abril, de Reconeixement, Protecció i Promoció de les Senyes d'Identitat del Poble Valencià.

 • Llei 7/2015, de 2 d'abril, de Participació i Col·laboració Institucional de les Organitzacions Sindicals i Empresarials Representatives a la Comunitat Valenciana.

 • Llei 8/2015, de 2 d'abril, de modificació de l'article 33 de la Llei 6/1999, de 19 d'abril, de Policies Locals i Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana.

 • Llei 9/2015, de 2 d'abril, de modificació puntual de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid