Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Boletín Oficial del Estado: Dilluns 11 de maig de 2015, Núm. 112

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

MINISTERI DE FOMENT

  • Orde FOM/845/2015, de 7 de maig, per la qual s'aprova el model de declaració responsable que habilita per a la prestació de servicis postals no inclosos en l'àmbit del servici postal universal.

  • Orde FOM/846/2015, de 7 de maig, per la qual s'establixen els models i es regula la liquidació de les taxes per inscripció en el Registre general d'empreses prestadores de servicis postals i per l'expedició de certificacions registrals.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Resolució de 4 de maig de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 d'abril de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol universitari oficial d'Enginyer de Camins, Canals i Ports.

  • Resolució de 4 de maig de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 d'abril de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol universitari oficial d'Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes.

  • Resolució de 4 de maig de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 d'abril de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol universitari oficial d'Enginyer en Informàtica.

  • Resolució de 4 de maig de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 d'abril de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol universitari oficial d'Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid