Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimarts 19 de maig de 2015, Sup. 119

I. Disposicions generals

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 21 de gener de 2015, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual s'anul·la la inclusió en l'annex del Reial Decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores, de l'espècie de flora Nicotiana glauca Graham o tabac morú.

  • Sentència de 3 de febrer de 2015, de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, per la qual es desestimen els recursos contra la sentència núm. 173/2013, de 30 de setembre, de la Sala Social de l'Audiència Nacional, que anul·la determinats articles del XIX Conveni col·lectiu de Ferrocarrils de Via Estreta (FEVE).

  • Sentència de 10 de febrer de 2015, del Ple de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual es declara inaplicable l'incís "i hi haja en el centre mòduls que garantisquen la unitat i intimitat familiar" de l'article 62 bis 1.i) de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener; i s'anul·len diversos incisos dels articles 7.3, segon paràgraf, 16.2.k), 21.3 i l'apartat 2 de l'article 55 del Reial Decret 162/2014, de 14 de març, pel qual s'aprova el Reglament de funcionament i règim interior dels centres d'internament d'estrangers.

  • Sentència de 23 de març de 2015, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual s'anul·la l'article 9.1 de l'Orde IET/221/2013, de 14 de febrer, per la qual s'establixen els peatges d'accés a partir d'1 de gener de 2013 i les tarifes i primes de les instal·lacions del règim especial.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid