Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimarts 26 de maig de 2015, Sup. 125

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Correcció d'errors de l'Orde ECD/775/2015, de 29 d'abril, per la qual s'establix l'equivalència de la formació conduent al nomenament de subinspector del Cos Nacional de Policia al nivell acadèmic universitari oficial de grau, i es modifica l'Orde EDU/3125/2011, d'11 de novembre, per la qual s'establix l'equivalència de la formació conduent al nomenament d'inspector del Cos Nacional de Policia al nivell acadèmic de màster universitari oficial.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Orde ESS/952/2015, de 22 de maig, per la qual es dicten normes per a l'aplicació del que disposa l'article 12 del Reial Decret Llei 2/2015, de 6 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a reparar els danys causats per les inundacions i altres efectes dels temporals de pluja, neu i vent succeïts en els mesos de gener, febrer i març de 2015.

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

BANC D'ESPANYA

  • Circular 2/2015, de 22 de maig, del Banc d'Espanya, sobre normes per a l'enviament al Banc d'Espanya de les estadístiques de pagaments i sistemes de pagaments arreplegades en el Reglament (UE) 1409/2013, del Banc Central Europeu, de 28 de novembre de 2013, sobre estadístiques de pagaments per part dels proveïdors de servicis de pagament i els operadors de sistemes de pagament.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid