Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dilluns 8 de juny de 2015, Sup. 136

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Orde HAP/1067/2015, de 5 de juny, per la qual s'aproven els models de declaració de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes en l'estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2014, es dicten instruccions relatives al procediment de declaració i ingrés i s'establixen les condicions generals i el procediment per a la seua presentació electrònica.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Orde ESS/1068/2015, de 3 de juny, per la qual es prorroguen els terminis per a la presentació de les sol·licituds i de remissió dels informes proposta dels incentius corresponents a l'exercici 2014, a l'empara del Reial Decret 404/2010, de 31 de març, pel qual es regula l'establiment d'un sistema de reducció de cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagen contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid