Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dijous 11 de juny de 2015, Sup. 139

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Correcció d'errors de la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Correcció d'errors de l'Orde HAP/1067/2015, de 5 de juny, per la qual s'aproven els models de declaració de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes en l'estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2014, es dicten instruccions relatives al procediment de declaració i ingrés i s'establixen les condicions generals i el procediment per a la seua presentació electrònica.

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

  • Orde ECC/1087/2015, de 5 de juny, per la qual es regula l'obtenció del segell de Xicoteta i Mitjana Empresa Innovadora i es crea i regula el Registre de la Xicoteta i Mitjana Empresa Innovadora.

  • Resolució de 10 de juny de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs en la Resolució de 5 de febrer de 2015, per la qual es definix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les entitats locals, i de les comunitats autònomes que s'acullen al Fons de Finançament a Comunitats Autònomes.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid