Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Boletín Oficial del Estado: Divendres 12 de juny de 2015, Núm. 140

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Esmenes de 2012 al Protocol de 1988 relatiu al Conveni Internacional per a la Seguretat de la Vida Humana en el Mar, 1974, esmenat, adoptades a Londres el 30 de novembre de 2012 mitjançant la Resolució MSC.344(91).

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Orde HAP/1090/2015, de 10 de juny, per la qual es modifica l'annex de l'Orde HAP/723/2015, de 23 d'abril, per la qual es reduïxen per al període impositiu 2014 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

MINISTERI DE SANITAT, SERVICIS SOCIALS I IGUALTAT

  • Orde SSI/1091/2015, de 2 de juny, per la qual s'inclouen determinades substàncies en l'annex I del Reial Decret 2829/1977, de 6 d'octubre, pel qual es regulen les substàncies i preparats medicinals psicotròpics, així com la fiscalització i inspecció de la seua fabricació, distribució, prescripció i dispensació.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid