Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimecres 1 de juliol de 2015, Sup. 156

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 3492-2015, contra l'incís últim "amb l'autorització prèvia del Govern, de la posada en funcionament de nous servicis públics" de l'article 34 de la Llei 2/2015, d'11 de març, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 3493-2015, contra els articles 69 i 95 i les disposicions addicionals 22, 23, 24, 25 i 26 de la Llei de Catalunya 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.

  • Conflicte positiu de competència núm. 3269-2015, contra els articles 3, 5, 6, 8, 12, 14 i 15, i la disposició final primera de l'Orde HAP/196/2015, de 21 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions que tinguen com a finalitat l'execució d'obres de reparació o restitució de: infraestructures, equipaments i instal·lacions i servicis de titularitat municipal i de les mancomunitats, conseqüència de catàstrofes naturals, així com xarxes viàries de les diputacions provincials, capítols, consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid