Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Boletín Oficial del Estado: Dissabte 4 de juliol de 2015, Núm. 159

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Acord administratiu entre el Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat del Regne d'Espanya i el Ministeri de Salut de la República Portuguesa en l'àmbit del trasllat internacional de cadàvers, fet a Baiona el 22 de juny de 2015.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 3 de juliol de 2015, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Reial Decret 595/2015, de 3 de juliol, pel qual s'establixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2015-2016, i es modifica parcialment el Reial Decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'establix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades.

  • Orde ECD/1326/2015, de 3 de juliol, per la qual s'establix l'obligatorietat de comunicació per mitjans electrònics amb el Servici Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació, en relació a les convocatòries de concessió de subvencions del Programa Erasmus+ de la Comissió Europea.

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial Decret 596/2015, de 3 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 699/2013, de 20 de setembre, pel qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats del tercer sector o organitzacions no governamentals que exercisquen activitats d'interés general considerades d'interés social en la protecció del medi ambient.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Reial Decret 598/2015, de 3 de juliol, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels servicis de prevenció; el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball; el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball i el Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid