Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 18 de juliol de 2015, Sup. 171

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 17 de juliol de 2015, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la península i Illes Balears.

MINISTERI DE FOMENT

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Reial Decret 665/2015, de 17 de juliol, pel qual es despleguen determinades disposicions relatives a l'exercici de la docència en l'Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat, la Formació Professional i les ensenyances de règim especial, a la formació inicial del professorat i a les especialitats dels cossos docents d'Ensenyança Secundària.

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Reial Decret 667/2015, de 17 de juliol, pel qual es modifica el Reglament General de Circulació, aprovat pel Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que fa a cinturons de seguretat i sistemes de retenció infantil homologats.

  • Reial Decret 668/2015, de 17 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics.

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

  • Reial Decret 669/2015, de 17 de juliol, pel qual es desplega la Llei 4/2014, d'1 d'abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació.

  • Orde ECC/1442/2015, de 8 de juliol, per la qual s'acorda l'emissió, encunyació i posada en circulació de monedes de col·lecció de 30 euro que commemoren el IV Centenari de la publicació de la "Segona part de l'enginyós cavaller Don Quijote de la Mancha".

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid