Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 17 de juliol de 2015, Sup. 170

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Orde HAP/1431/2015, de 16 de juliol, per la qual es modifica l'Orde PRE/3581/2007, de 10 de desembre, per la qual s'establixen els departaments de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i se'ls atribuïxen funcions i competències.

  • Resolució de 16 de juliol de 2015, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 24 de març de 1992, sobre organització i atribució de funcions a la Inspecció dels Tributs en l'àmbit de la competència del Departament d'Inspecció Financera i Tributària.

TRIBUNAL DE COMPTES

  • Resolució de 10 de juliol de 2015, de la Comissió de Govern del Tribunal de Comptes, per la qual s'amplia l'àmbit de funcionament del registre telemàtic a la recepció de comptes anuals de societats mercantils i consorcis, informació sobre acords i resolucions de les entitats locals contraris a inconvenients formulats per interventors locals i anomalies en matèria d'ingressos, i també sobre acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia.

  • Resolució de 10 de juliol de 2015, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple de 30 de juny de 2015, pel qual s'aprova la Instrucció que regula la remissió telemàtica d'informació sobre acords i resolucions de les entitats locals contraris a inconvenients formulats per interventors locals i anomalies detectades en matèria d'ingressos, i també sobre acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid