Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dilluns 14 de setembre de 2015, Sup. 220

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 9 de setembre de 2015, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, per la qual es defineix el principi de prudència financera de les comunitats autònomes de les operacions financeres que tinguen com a objecte actius financers o la concessió d'avals, reavals o una altra classe de garanties publiques o mesures de suport extrapressupostari.

  • Resolució de 9 de setembre de 2015, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, per la qual es defineix el principi de prudència financera de les entitats locals de les operacions financeres que tinguen com a objecte actius financers o la concessió d'avals, reavals o una altra classe de garanties públiques o mesures de suport extrapressupostari.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

  • Resolució de 9 de setembre de 2015, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització.

  • Resolució de 9 de setembre de 2015, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus màxims de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli envasats, en envasos de càrrega igual o superior a 8 kg, i inferior a 20 kg, excloent-ne els envasos de mescla per a usos dels gasos liquats del petroli com a carburant.

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial Decret 790/2015, de 4 de setembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1549/2009, de 9 d'octubre, sobre ordenació del sector pesquer i adaptació al Fons Europeu de la Pesca, referit a la flota tonyinera que opera en caladors de llarga distància, registrada en el cens de la flota pesquera operativa com a encerclament congelador.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid