Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 3 de octubre de 2015, Sup. 237

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial Decret Llei 11/2015, de 2 d'octubre, per a regular les comissions per la retirada d'efectiu en els caixers automàtics.

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Acord entre el Govern del Regne d'Espanya i el Govern de la República d'Angola sobre supressió recíproca de visats en passaports diplomàtics, fet "ad referèndum" a Madrid el 3 de febrer de 2014.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 2 d'octubre de 2015, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

  • Reial Decret 877/2015, de 2 d'octubre, de desplegament de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de Caixes d'Estalvis i Fundacions Bancàries, pel qual es regula el fons de reserva que han de constituir determinades fundacions bancàries; es modifica el Reial Decret 1517/2011, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament que desplega el text refós de la Llei d'Auditoria de Comptes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2011, d'1 de juliol; i es modifica el Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva.

  • Reial Decret 878/2015, de 2 d'octubre, sobre compensació, liquidació i registre de valors negociables representats mitjançant anotacions en compte, sobre el règim jurídic dels depositaris centrals de valors i de les entitats de contrapartida central i sobre requisits de transparència dels emissors de valors admesos a negociació en un mercat secundari oficial.

  • Resolució d'1 d'octubre de 2015, de la Direcció General del Tresor, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs en la de 31 de juliol de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid