Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 3 de octubre de 2015, Sup. 237

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

  • Reial Decret 877/2015, de 2 d'octubre, de desplegament de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de Caixes d'Estalvis i Fundacions Bancàries, pel qual es regula el fons de reserva que han de constituir determinades fundacions bancàries; es modifica el Reial Decret 1517/2011, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament que desplega el text refós de la Llei d'Auditoria de Comptes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2011, d'1 de juliol; i es modifica el Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva.

  • Reial Decret 878/2015, de 2 d'octubre, sobre compensació, liquidació i registre de valors negociables representats mitjançant anotacions en compte, sobre el règim jurídic dels depositaris centrals de valors i de les entitats de contrapartida central i sobre requisits de transparència dels emissors de valors admesos a negociació en un mercat secundari oficial.

  • Resolució d'1 d'octubre de 2015, de la Direcció General del Tresor, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs en la de 31 de juliol de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid