Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 9 de octubre de 2015, Sup. 242

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

 • Correcció d'errors del Reial Decret Llei 11/2015, de 2 d'octubre, per a regular les comissions per la retirada d'efectiu en els caixers automàtics.

CORTS GENERALS

 • Resolució d'1 d'octubre de 2015, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial Decret Llei 10/2015, d'11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 6478-2011, contra la disposició final primera del Reial Decret Llei 12/2011, de 26 d'agost, pel qual es modifica la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, per a l'aplicació del Conveni internacional sobre l'embargament preventiu de vaixell i es regulen competències autonòmiques en matèria de policia de domini públic hidràulic.

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 6523-2011, contra la disposició final primera del Reial Decret Llei 12/2011, de 26 d'agost, pel qual es modifica la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, per a l'aplicació del Conveni internacional sobre l'embargament preventiu de vaixells i es regulen competències autonòmiques en matèria de policia del domini públic hidràulic.

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4315-2015, contra els articles 13, 14.1 i 6, 22.8, 23.3 i la disposició addicional tercera de la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de Comerç de les Illes Balears.

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5061-2015, contra diversos preceptes la Llei Orgànica 6/2015, de 12 de juny, de modificació de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, i de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5272-2015, contra el Decret Llei de la Generalitat de Catalunya 7/2014, de 23 de desembre, pel qual es deroguen la lletra b) de l'apartat 3 i el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 9 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials.

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5458-2015, contra els articles 5.dos (que modifica l'article 27.5 del text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol), i 84 de la Llei de Galícia 12/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5459-2015, contra els articles 3, 8, 13, 17, 18.2, 20 i la disposició addicional primera de la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum.

 • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 3667-2015, en relació amb l'article 2 e) i 7.1 i 3 de la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l'àmbit de l'Administració de justícia i de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, en la redacció donada pel Reial Decret Llei 3/2013, per possible vulneració de l'article 24.1 de la CE.

 • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 4485-2015, en relació amb la disposició addicional segona de la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer de vivendes, per possible vulneració dels articles 9.3 i 33.3 de la CE.

 • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 4486-2015, en relació amb la disposició addicional segona de la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer de vivendes, per possible vulneració dels articles 9.3 i 33.3 de la Constitució.

 • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 4696-2015, en relació amb l'article 65 bis.1 de la Llei de Cantàbria 2/2001, de 25 de juny, d'Ordenació Territorial i de Règim Urbanístic del Sòl de Cantàbria, afegit per l'article 1 de la Llei 4/2013, de 20 de juny, quan diu "ordres de demolició judicials", per possible vulneració dels articles 24.2, 117.3 i 149.1.6 de la Constitució.

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

 • Aplicació provisional del Protocol pel qual es modifica l'Acord sobre una zona d'aviació comuna entre la Unió Europea i els seus estats membres i la República de Moldàvia per a tindre en compte l'adhesió a la Unió Europea de la República de Croàcia, fet a Brussel·les el 22 de juliol de 2015.

MINISTERI DE DEFENSA

MINISTERI DE FOMENT

 • Correcció d'errors de l'Ordre FOM/1687/2015, de 30 de juliol, per la qual s'estableixen disposicions complementàries sobre les marques de nacionalitat i de matrícula de les aeronaus civils.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid