Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 10 de octubre de 2015, Sup. 243

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Correcció d'errors del Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5459-2015, contra els articles 3, 8, 13, 17, 18.2, 20 i la disposició addicional primera de la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 9 d'octubre de 2015, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Reial Decret 898/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regula la concessió d'una subvenció directa del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport a la Fundació de la Reial Fàbrica de Tapissos per al sanejament i restitució de la seua situació econòmica i financera i al Consorci Museu d'Art Contemporani Esteban Vicente per a l'execució del seu pla econòmic i financer.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

  • Reial Decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Reial Decret 901/2015, de 9 d'octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 843/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen els criteris bàsics sobre l'organització de recursos per a desenvolupar l'activitat sanitària dels serveis de prevenció.

  • Ordre PRE/2093/2015, de 8 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre PRE/1983/2012, de 14 de setembre, per la qual es declaren d'aplicació a la Guàrdia Civil diverses normes de l'ordenament militar sobre comandament, disciplina i règim interior.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid