Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 12 de gener de 2017, Sup. 10

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Esmenes de 2014 a l'annex del Protocol de 1978 relatiu al Conveni internacional per prevenir la contaminació pels vaixells, 1973 (Esmena a l'apèndix de l'annex III del Conveni MARPOL sobre els criteris per determinar si les substàncies que es transporten en paquets són perjudicials), adoptades a Londres el 17 d'octubre de 2014 mitjançant la Resolució MEPC.257(67).

  • Esmenes de 2014 a l'annex del Protocol de 1997 que esmena el Conveni internacional per prevenir la contaminació pels vaixells, 1973, modificat pel Protocol de 1978 (Esmenes a les regles 2 i 13 i al suplement del certificat IAPP de l'annex VI del Conveni MARPOL), adoptades a Londres el 17 d'octubre de 2014 mitjançant la Resolució MEPC.258(67).

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 27 d'octubre de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima parcialment el recurs interposat contra el Reial decret 876/2014, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de costes, i anul·la l'apartat 9.b) de la disposició addicional segona.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid