Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 4 de febrer de 2017, Sup. 30

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Correcció d'errors de l'Instrument de ratificació del Conveni internacional per al control i la gestió de l'aigua de llast i els sediments dels vaixells, 2004, fet a Londres el 13 de febrer de 2004.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 6711-2016, contra els articles 3 i 4 i les disposicions addicionals primera, segona i tercera de la Llei 2/2016, de 27 de setembre, per a la modificació de la Llei 6/2002, de 12 de juny, sobre mesures d'ordenació territorial de l'activitat turística a les illes d'El Hierro, La Gomera i La Palma.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 231-2017, contra l'article 83 de la Llei del País Basc 1/2016, de 7 d'abril, d'atenció integral d'addiccions i drogodependències.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 3 de febrer de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Ordre ESS/77/2017, de 3 de febrer, per la qual s'estableixen per a l'any 2017 les bases de cotització a la Seguretat Social dels treballadors del règim especial del mar inclosos en els grups segon i tercer.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desplega la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l'economia espanyola.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Resolució de 2 de febrer de 2017, de la Direcció General del Tresor, per la qual s'actualitza l'annex 1 de la Resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid