Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 18 de febrer de 2017, Sup. 42

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 3/2017, de 17 de febrer, pel qual es modifica la Llei orgànica 3/2013, de 20 de juny, de protecció de la salut de l'esportista i lluita contra el dopatge en l'activitat esportiva, i s'adapta a les modificacions introduïdes pel Codi mundial antidopatge de 2015.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 929-2014, en relació amb l'article 8.2 de la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l'àmbit de l'Administració de justícia i de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, en la redacció que en fa l'article 1.9 del Reial decret llei 3/2013, i amb l'article 7 apartats 1 i 2 de la Llei 10/2012, en la redacció que en fan els apartats 6, 7 i 8 de l'article 1 del Reial decret llei 3/2013, per possible vulneració dels articles 9.2, 14, 24.1 i 31.1 de la Constitució.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 3667-2015, en relació amb l'article 2e) i 7.1 i 3 de la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l'àmbit de l'Administració de justícia i de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, en la redacció que en fa el Reial decret llei 3/2013, per possible vulneració de l'article 24.1 de la Constitució.

MINISTERI DE DEFENSA

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 17 de febrer de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es regulen la comercialització i la manipulació de gasos fluorats i equips basats en aquests, així com la certificació dels professionals que els utilitzen, i pel qual s'estableixen els requisits tècnics per a les instal·lacions que exerceixin activitats que emetin gasos fluorats.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

  • Decret llei 1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i de mesures en matèria de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid