Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 30 de maig de 2017, Sup. 128

I. Disposicions generals

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

  • Llei foral 4/2017, de 9 de maig, de creació del Col·legi Navarrès de Periodistes / Nafarroako Kazetarien Elkargoa.

  • Llei foral 5/2017, de 9 de maig, de concessió d'un crèdit extraordinari per fer front a la sentència sobre fixació de preu just de finques de la Ciutat del Transport i de modificació de la Llei foral 24/2016, de 28 de desembre, de pressupostos generals de Navarra per a l'any 2017, en el sentit de dotar el crèdit esmentat de la consideració d'ampliable.

  • Llei foral 6/2017, de 9 de maig, de modificació parcial del text refós de la Llei foral de l'impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Decret foral legislatiu 4/2008, de 2 de juny.

  • Llei foral 7/2017, de 9 de maig, per la qual s'amplia l'àmbit d'aplicació del sistema de carrera professional a altre personal sanitari no adscrit al Departament de Salut i els seus organismes autònoms.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid