Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 1 de juny de 2017, Sup. 130

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2336-2017, contra la Llei del País Basc 12/2016, de 28 de juliol, de reconeixement i reparació de víctimes de vulneracions de drets humans en el context de la violència de motivació política a la Comunitat Autònoma del País Basc entre 1978 i 1999.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Correcció d'errors de l'Ordre HFP/399/2017, de 5 de maig, per la qual s'aproven els models de declaració de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en el territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2016, es dicten instruccions relatives al procediment de declaració i ingrés i s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació electrònica.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Circular de 26 de maig de 2017, de la Direcció General de Comerç Internacional i Inversions, relativa al procediment i la tramitació de les exportacions i expedicions de mercaderies i els seus règims comercials.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ANDALUSIA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA RIOJA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid