Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 10 de juny de 2017, Sup. 138

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 10/2017, de 9 de juny, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els efectes produïts per la sequera en determinades conques hidrogràfiques i es modifica el text refós de la Llei d'aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 4865-2016, en relació amb l'article 107 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per possible vulneració de l'art. 31.1 de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 4866-2016, en relació amb l'article 107 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per possible vulneració de l'art. 31.1 de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 4867-2016, en relació amb l'article 107 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per possible vulneració de l'art. 31.1 de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 4868-2016, en relació amb l'article 107 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per possible vulneració de l'art. 31.1 de la CE.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Aplicació provisional del Protocol de l'Acord euromediterrani pel qual s'estableix una associació entre les Comunitats Europees i els seus estats membres, d'una banda, i la República Àrab d'Egipte, de l'altra, per tenir en compte l'adhesió de la República de Croàcia a la Unió Europea, fet a Brussel·les el 10 d'abril de 2017.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 9 de juny de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 579/2017, de 9 de juny, pel qual es regulen determinats aspectes relatius a la fabricació, presentació i comercialització dels productes del tabac i els productes relacionats.

  • Reial decret 581/2017, de 9 de juny, pel qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/55/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconeixement de qualificacions professionals i el Reglament (UE) núm. 1024/2012 relatiu a la cooperació administrativa a través del Sistema d'informació del mercat interior (Reglament IMI).

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid