Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 22 de juliol de 2017, Sup. 174

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 20 de juliol de 2017, conjunta de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses i la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es dicten instruccions sobre el pagament al personal del sector públic estatal dels endarreriments corresponents a l'increment de l'1 per cent que preveu la Llei 3/2017, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017.

  • Resolució de 21 de juliol de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i Illes Balears.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Reial decret 726/2017, de 21 de juliol, pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2017-2018, i es modifica el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Ordre ESS/685/2017, de 20 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre ESS/150/2013, de 28 de gener, per la qual es dicten les normes per a l'elaboració dels pressupostos de la Seguretat Social.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Ordre PRA/686/2017, de 21 de juliol, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics de 21 de juliol de 2017, pel qual s'adopten noves mesures addicionals per garantir a la Comunitat Autònoma de Catalunya la prestació dels serveis públics en defensa de l'interès general i el compliment de la Constitució i les lleis.

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT

  • Reial decret 729/2017, de 21 de juliol, pel qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la realització d'activitats d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària de l'impost sobre la renda de les persones físiques, corresponents a la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid