Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 28 de setembre de 2017, Sup. 234

I. Disposicions generals

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Ordre JUS/909/2017, de 25 de setembre, per la qual es regula el procediment de notificació de les altes, baixes i modificacions de fitxes toxicològiques al registre de productes químics del Servei d'Informació Toxicològica de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses i de liquidació de la taxa corresponent que preveu la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l'àmbit de l'Administració de justícia i de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 20 de setembre de 2017, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual s'aprova la distribució de funcions de l'Oficina d'Informàtica Pressupostària.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic.

  • Decret llei 5/2017, d'1 d'agost, de mesures urgents per a l'ordenació dels serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

  • Decret llei 3/2017, de 4 d'agost, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, i de mesures per afrontar l'emergència en matèria d'habitatge a les Illes Balears.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid