Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 12 de octubre de 2017, Sup. 246

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4403-2017, contra els articles 3; 5 apartats 1 a 4; 20 i 24; l'incís final de la disposició addicional primera; la disposició addicional cinquena i la disposició transitòria segona de la Llei d'Aragó 10/2016, d'1 de desembre, de mesures d'emergència en relació amb les prestacions econòmiques del sistema públic de serveis socials i amb l'accés a l'habitatge a la Comunitat Autònoma d'Aragó.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Correcció d'errors de l'Ordre HFP/885/2017, de 19 de setembre, per la qual s'estableix la relació de municipis als quals són aplicables els coeficients d'actualització dels valors cadastrals que estableixi la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Resolució de 21 de setembre de 2017, de l'Institut d'Astrofísica de Canàries, per la qual es modifica la de 23 de novembre de 2016, per la qual es crea la seu electrònica de l'organisme.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid