Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 14 de octubre de 2017, Sup. 248

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Reial decret 903/2017, de 13 d'octubre, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.

  • Resolució de 13 d'octubre de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Ordre ETU/971/2017, d'11 d'octubre, per la qual es modifica el termini de formalització per a la prestació del servei de disponibilitat de potència de generació d'energia elèctrica a partir de l'1 de gener de 2018, que estableix l'article 6 de l'Ordre ITC/3127/2011, de 17 de novembre.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial decret 904/2017, de 13 d'octubre, pel qual es modifiquen les normes d'indemnitzacions i subvencions estatals en matèria de sanitat animal en els programes nacionals de lluita, control o eradicació de la tuberculosi bovina, brucel·losi bovina, brucel·losi ovina i caprina, llengua blava i encefalopaties espongiformes transmissibles dels animals.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid