Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 21 de octubre de 2017, Sup. 254

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 20 d'octubre de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Reial decret 896/2017, de 6 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 750/2011, de 27 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de la Reial Acadèmia Nacional de Medicina, per canviar la seva denominació per la de Reial Acadèmia Nacional de Medicina d'Espanya.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Ordre ESS/1006/2017, de 19 d'octubre, per la qual es dicten normes per a l'aplicació de les moratòries en el pagament de quotes a la Seguretat Social que preveu l'article 3 del Reial decret llei 10/2017, de 9 de juny, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els efectes produïts per la sequera en determinades conques hidrogràfiques i es modifica el text refós de la Llei d'aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals excavats per a la seva utilització en operacions de rebliment i obres diferents d'aquelles en què es van generar.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid