Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 11 de novembre de 2017, Sup. 274

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4578-2017, contra els apartats 1, 2, 4 i 5 de l'article únic de la Llei 2/2017, de 21 de juny, que modifiquen els articles 1, 22, 25 i 30 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4710-2017, contra les disposicions addicionals 26a 1, a) i b), i 34a 2 a l'incís «ni a personal d'empreses que al seu torn tinguin un contracte administratiu amb l'Administració respectiva», de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017.

  • Conflicte positiu de competència núm. 4225-2017, en relació amb l'article 1.2 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid