Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 11 de novembre de 2017, Sup. 274

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Correcció d'errors de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4578-2017, contra els apartats 1, 2, 4 i 5 de l'article únic de la Llei 2/2017, de 21 de juny, que modifiquen els articles 1, 22, 25 i 30 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4710-2017, contra les disposicions addicionals 26a 1, a) i b), i 34a 2 a l'incís «ni a personal d'empreses que al seu torn tinguin un contracte administratiu amb l'Administració respectiva», de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017.

  • Conflicte positiu de competència núm. 4225-2017, en relació amb l'article 1.2 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Modificacions al Reglament comú de l'Acta de 1999 i l'Acta de 1960 de l'Arranjament de l'Haia sobre el dipòsit internacional de dibuixos i models industrials, adoptades a la 36a sessió de l'Assemblea de la Unió de l'Haia, celebrada a Ginebra l'11 d'octubre de 2016.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 10 de novembre de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial decret 980/2017, de 10 de novembre, pel qual es modifiquen els reials decrets 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 i 1078/2014, tots de 19 de desembre, dictats per a l'aplicació a Espanya de la política agrícola comuna.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Reial decret 900/2017, de 6 d'octubre, pel qual s'aproven els Estatuts del Consell General d'Economistes d'Espanya.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid