Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 18 de desembre de 2017, Sup. 306

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució d'1 de desembre de 2017, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual s'estableix, a l'efecte de còmputs de terminis, el calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat per a l'any 2018.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Resolució d'11 de desembre de 2017, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització.

COMISSIÓ NACIONAL DEL MERCAT DE VALORS

  • Circular 3/2017, de 29 de novembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre obligacions de publicitat a través de la pàgina web de les empreses de serveis d'inversió en matèria de govern corporatiu i política de remuneracions i per la qual es modifica la Circular 7/2008, de 26 de novembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre normes comptables, comptes anuals i estats d'informació reservada de les empreses de serveis d'inversió, societats gestores d'institucions d'inversió col·lectiva i societats gestores d'entitats de capital risc.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid