Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 19 de desembre de 2017, Sup. 307

I. Disposicions generals

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Ordre ECD/1237/2017, d'11 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre ECD/1767/2012, de 3 d'agost, per la qual es regula l'expedició del títol de batxiller corresponent als ensenyaments que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, per a l'alumnat inscrit en els programes de seccions internacionals espanyoles i «Bachibac» en liceus francesos.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Ordre ESS/1238/2017, de 12 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2018.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 8 de novembre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima el recurs interposat i anul·la el Reial decret 143/2016, de 8 d'abril, que aprova el canvi de denominació del Consell General dels Col·legis Oficials de Perits i Enginyers Tècnics Industrials.

  • Interlocutòria de 16 de novembre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que rectifica l'error material advertit a la part dispositiva de la Sentència de 25 d'octubre de 2017, recaiguda en el recurs contenciós administratiu número 1379/2016, en el sentit que on diu: «recurs contenciós administratiu 428/2014.» ha de dir: «recurs contenciós administratiu 1379/2016.».

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid