Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 31 de gener de 2018, Sup. 28

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Instrument d'adhesió al Protocol sobre els privilegis i les immunitats de l'Organització Europea per a la Recerca Astronòmica a l'Hemisferi Sud, fet a París el 12 de juliol de 1974.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 6240-2017, contra l'article 3, les disposicions transitòries primera i segona, i la disposició final primera de la Llei de la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa 1/2017, de 9 de març, per la qual s'estableixen mesures addicionals de protecció de salut pública i del medi ambient per a l'exploració, la investigació o l'explotació d'hidrocarburs utilitzant la tècnica de la fracturació hidràulica.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 6367-2017, contra els articles 4.1, 51 a 68 i disposició final setena, apartat a) de la Llei del Parlament de Catalunya 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Correcció d'errors de l'Ordre ETU/66/2018, de 26 de gener, per la qual es fixen els tributs i recàrrecs considerats a l'efecte dels suplements territorials i es desenvolupa el mecanisme per obtenir la informació necessària per a la fixació dels suplements territorials en relació amb els peatges d'accés d'energia elèctrica corresponents a l'exercici 2013.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA RIOJA

  • Resolució de 17 de gener de 2018, de la Secretaria General Tècnica, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es publica l'Acord del Consell de Govern, de 28 de desembre de 2017, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de La Rioja.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid