Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 3 de febrer de 2018, Sup. 31

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Ordre ECD/93/2018, d'1 de febrer, per la qual es corregeixen errors a l'Ordre ECD/65/2018, de 29 de gener, per la qual es regulen les proves de l'avaluació final d'educació secundària obligatòria, per al curs 2017/2018.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Ordre EIC/94/2018, de 22 de gener, per la qual s'acorda l'emissió, l'encunyació i la posada en circulació de monedes de col·lecció de la sèrie Europa.

  • Correcció d'errades de l'Ordre EIC/1337/2017, de 18 de desembre, per la qual s'actualitzen els annexos I i II del Reial decret 2028/1986, de 6 de juny, sobre les normes per a l'aplicació de determinades directives de la CEE, relatives a l'homologació de tipus de vehicles automòbils, remolcs, semiremolcs, motocicletes, ciclomotors i vehicles agrícoles, així com de parts i peces d'aquests vehicles.

  • Resolució de 2 de febrer de 2018, de la Direcció General del Tresor, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs a la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 20 de desembre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima en part el recurs interposat contra el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, i contra l'Ordre IET/1045/2014, de 16 de juny, per la qual s'aproven els paràmetres retributius de les instal·lacions tipus aplicables a determinades instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, anul·la les determinacions relatives a la IT-01421 i reconeix el dret de la recurrent a ser indemnitzada pels danys i perjudicis derivats de l'aplicació dels paràmetres retributius derivats de l'Ordre IET/1045/2014, declarats nuls.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid