Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 9 de febrer de 2018, Sup. 36

Índex d'accés

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 143-2018, contra l'Acord del Ple del Senat de 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució, així com contra totes les disposicions que s'han dictat, sense solució de continuïtat, en desplegament o com a complement o addició de les mesures esmentades, per constituir una unitat normativa.

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT

  • Resolució de 17 de gener de 2018, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació, per la qual es modifica l'annex I de l'Ordre de 20 de gener de 1994, per la qual es fixen modalitats de control sanitari de productes de comerç exterior destinats a ús i consum humà i als recintes duaners habilitats per a la seva realització.

BANC D'ESPANYA

  • Circular 1/2018, de 31 de gener, per la qual es modifiquen la Circular 5/2016, de 27 de maig, sobre el mètode de càlcul perquè les aportacions de les entitats adherides al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit siguin proporcionals al seu perfil de risc; i la Circular 8/2015, de 18 de desembre, a les entitats i sucursals adscrites al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit, sobre informació per determinar les bases de càlcul de les aportacions al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE GALÍCIA

COMUNITAT DE CASTELLA I LLEÓ

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid