Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 14 de febrer de 2018, Sup. 40

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CORTS GENERALS

  • Resolució de 6 de febrer de 2018, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 20/2017, de 29 de desembre, pel qual es prorroguen i aproven diverses mesures tributàries i altres mesures urgents en matèria social.

  • Resolució de 6 de febrer de 2018, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 21/2017, de 29 de desembre, de mesures urgents per a l'adaptació del dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria del mercat de valors.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4362-2017, contra l'article 5 de la Llei de la Generalitat de Catalunya 17/2017, de l'1 d'agost, del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat, en la mesura que aprova determinats articles.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4403-2017, contra els articles 3; 5 apartats 1 a 4; 20 i 24; l'incís final de la disposició addicional primera; la disposició addicional cinquena i la disposició transitòria segona de la Llei d'Aragó 10/2016, d'1 de desembre, de mesures d'emergència en relació amb les prestacions econòmiques del sistema públic de serveis socials i amb l'accés a l'habitatge a la Comunitat Autònoma d'Aragó.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Correcció d'errors del Reial decret 1010/2017, d'1 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 2583/1996, de 13 de desembre, d'estructura orgànica i funcions de l'Institut Nacional de la Seguretat Social i de modificació parcial de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

  • Resolució de 9 de febrer de 2018, conjunta de la Secretaria d'Estat de Funció Pública i de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, per la qual es dicten instruccions sobre comissions de servei amb dret a indemnització.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Correcció d'errors del Reial decret 727/2017, de 21 de juliol, pel qual s'aproven els Estatuts generals dels col·legis oficials d'enginyers agrònoms i del seu Consell General.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid