Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 19 de abril de 2018, Sup. 95

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CORTS GENERALS

  • Resolució de 12 d'abril de 2018, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga per a 2018 la destinació del superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament sostenibles i se'n modifica l'àmbit objectiu.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió interna d'inconstitucionalitat núm. 1393-2018, en relació amb l'article 188, apartat 1, paràgraf 1 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, per possible vulneració de l'article 24.1 CE.

MINISTERI DE DEFENSA

  • Ordre DEF/396/2018, d'11 d'abril, per la qual es crea i s'aproven les normes de procediment de la Junta d'Alienacions i Liquidadora de Material a l'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial «Esteban Terradas».

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució d'11 d'abril de 2018, de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, per la qual es desenvolupa la informació a subministrar per les corporacions locals relativa a l'esforç fiscal de 2016 i la seva comprovació a les delegacions d'Economia i Hisenda.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Resolució d'11 d'abril de 2018, de la Subsecretaria, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 6 d'abril de 2018, pel qual s'aprova el Pla estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per al període 2018-2020.

  • Correcció d'errors de la Resolució de 7 de març de 2017, de l'Institut Social de la Marina, per la qual s'estableix l'àmbit territorial i competencial de les seves direccions provincials.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Ordre APM/397/2018, de 9 d'abril, per la qual es determina quan els retalls d'escuma de poliuretà utilitzats en la fabricació d'escuma composta es consideren subproductes d'acord amb la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid