Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 28 de abril de 2018, Sup. 103

Índex d'accés

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1680-2018, contra els articles 1, 2 (apartats 2 i 3), 3, 4, 5, les disposicions addicionals segona, tercera, quarta i setena, i la disposició final primera, de la Llei de Catalunya 9/2017, de 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics mitjançant el Servei Català de Salut.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 27 d'abril de 2018, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i Illes Balears.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Correcció d'errors de l'Ordre PRA/375/2018, d'11 d'abril, per la qual es modifica l'annex IV del Reglament general de conductors, aprovat pel Reial decret 818/2009, de 8 de maig.

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT

  • Ordre SSI/425/2018, de 27 d'abril, per la qual es regula la comunicació que han d'efectuar els titulars de medicaments homeopàtics a què es refereix la disposició transitòria sisena del Reial decret 1345/2007, d'11 d'octubre, pel qual es regula el procediment d'autorització, registre i condicions de dispensació dels medicaments d'ús humà fabricats industrialment.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid