Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 23 de gener de 2019, Sup. 20

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 6904-2018, contra l'article primer, apartat cinc de la Llei 2/2018, de 15 de març, de Castella-la Manxa, per la qual es modifiquen la Llei 3/2015, de 5 de març, de caça, i altres normes en matèria mediambiental i fiscal.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Correcció d'errors de l'Ordre JUS/1415/2018, de 28 de desembre, per la qual es publica l'Acord entre el Consell General del Poder Judicial i el Ministeri de Justícia per determinar el sistema de mesurament de la càrrega de treball dels òrgans judicials.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre TFP/31/2019, de 21 de gener, per la qual es creen i es regulen la Junta i la Mesa de Contractació dels Serveis Centrals al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i la Mesa de Contractació dels Serveis Perifèrics integrats a les delegacions del Govern.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Decret llei 6/2018, de 13 novembre, relatiu al tipus de gravamen aplicable a les escriptures públiques que documenten l'atorgament de préstecs o crèdits amb garantia hipotecària.

  • Decret llei 7/2018, de 20 de novembre, pel qual s'estableixen mesures transitòries per seguir percebent la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius que regula l'article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid