Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 25 de gener de 2019, Sup. 22

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

  • Correcció d'errors de la Resolució de 23 de novembre de 2018, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual es modifica l'àmbit territorial de determinades unitats de recaptació executiva de la Seguretat Social.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Ordre PCI/44/2019, de 23 de gener, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 14 de desembre de 2018, pel qual es modifica l'Acord de 3 d'agost de 2018, pel qual es disposa la creació de l'autoritat de coordinació de les actuacions per fer front a la immigració irregular a la zona de l'estret de Gibraltar, mar d'Alborán i aigües adjacents i s'estableixen normes per a la seva actuació.

MINISTERI DE SANITAT, CONSUM I BENESTAR SOCIAL

  • Ordre SCB/45/2019, de 22 de gener, per la qual es modifica l'annex VI del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s'estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització, es regula el procediment d'inclusió, alteració i exclusió de l'oferta de productes ortoprotètics i es determinen els coeficients de correcció.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de la Sala Tercera, Secció Tercera, del Tribunal Suprem, de data 19 de desembre de 2018, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu número 1/120/2017, instat per Serviliano García, SA, contra l'Ordre IET/980/2016, de 10 de juny, per la qual s'estableix la retribució de les empreses de distribució d'energia elèctrica per a l'any 2016.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid