Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 28 de febrer de 2019, Sup. 51

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

MINISTERI DE DEFENSA

  • Resolució 452/38051/2019, de 15 de febrer, de la Subsecretaria, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 21 de desembre de 2018, pel qual es dona aplicació a la previsió de la disposició addicional vint-i-cinquena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, respecte a l'autorització de l'oferta d'ocupació pública de 29 places de personal docent en els centres universitaris de la defensa.

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

  • Correcció d'errors de la Resolució de 14 de desembre de 2018, de la Intervenció General de la Seguretat Social, per la qual es modifica la de 3 de juliol de 2014, per la qual s'aprova la Instrucció de comptabilitat per a les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social; i es creen nous subcomptes en l'adaptació del Pla general de comptabilitat pública a les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social.

COMUNITAT VALENCIANA

  • Llei 1/2019, de 5 de febrer, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.

  • Llei 2/2019, de 6 de febrer, de reforma de la Llei 3/2013, de 26 de juliol, dels contractes i altres relacions jurídiques agràries, per exigència de la forma escrita i per a la creació del Registre d'operadors, contractes i relacions jurídiques agràries.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid