Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 2 de març de 2019, Sup. 53

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei orgànica 2/2019, d'1 de març, de modificació de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, en matèria d'imprudència en la conducció de vehicles de motor o ciclomotor i sanció de l'abandonament del lloc de l' accident.

  • Llei 2/2019, d'1 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, i pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/26/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, i la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de setembre de 2017.

  • Llei 3/2019, d'1 de març, de millora de la situació d'orfandat de les filles i els fills de víctimes de violència de gènere i altres formes de violència contra la dona.

  • Reial decret llei 5/2019, d'1 de març, pel qual s'adopten mesures de contingència davant la retirada del Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord de la Unió Europea sense que s'hagi arribat a l'acord que preveu l'article 50 del Tractat de la Unió Europea.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Reial decret 90/2019, d'1 de març, pel qual es regula la concessió directa de subvencions al Consell General de l'Advocacia Espanyola i al Consell General dels Procuradors d'Espanya, en matèria de prestació d'assistència jurídica gratuïta, i al Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs, per a l'assistència psicològica a les víctimes dels delictes, per a l'exercici pressupostari 2019.

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució d'1 de març de 2019, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Reial decret 95/2019, d'1 de març, pel qual s'estableixen les condicions de contractació en el sector lacti i es regula el reconeixement de les organitzacions de productors i de les organitzacions interprofessionals en el sector, i pel qual es modifiquen diversos reials decrets d'aplicació al sector lacti.

MINISTERI D'ECONOMIA I EMPRESA

  • Reial decret 102/2019, d'1 de març, pel qual es crea l'autoritat macroprudencial Consell d'Estabilitat Financera, s'estableix el seu règim jurídic i es desenvolupen determinats aspectes relatius a les eines macroprudencials.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid