Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 6 de març de 2019, Sup. 56

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 976-2019, contra els articles 1.1; 1.2; 2.1; 2.2 apartats d) i e) en aquest últim cas exclusivament respecte de la menció al «pacte»]; 3; 4; 5.1; 5.2.b); 7.1.c); 9; 10.1; 13; 14 a 22; 25; 26.1, 2 i 3; 27; 32.a); 33.5; les disposicions addicionals segona i tercera, i la disposició final tercera de la Llei de les Corts d'Aragó 8/2018, de 28 de juny, d'actualització dels drets històrics d'Aragó.

 • Qüestió interna d'inconstitucionalitat núm. 688-2019, en relació amb la disposició addicional setena, apartat 1, regla tercera, lletra c) del Text refós de la Llei general de la Seguretat Social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, en la redacció del precepte que fa l'art. 5.2 del Reial decret llei 11/2013, de 2 d'agost, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l'ordre econòmic i social, per una possible contradicció amb l'art. 14 CE.

 • Conflicte positiu de competència núm. 259-2019, en relació amb els articles 8.3, apartats a i b; 10.2; 11; 12; 13; 15.3; 16, apartats 1, 2, 3; 17.4; 19, apartats 1, 2 (exclusivament en la seva menció a la unitat responsable) i 3; 20.2.b (exclusivament en la seva menció a la unitat responsable); la disposició addicional segona (sobre les assemblees legislatives autonòmiques), i la disposició transitòria única del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

 • Aplicació provisional de l'Acord per a l'allotjament del Centre de Suport del Centre de Supervisió de la Seguretat de Galileu entre la Comissió Europea, l'Agència del GNSS Europeu i el Regne d'Espanya, fet a Madrid i Brussel·les el 21 de gener de 2019.

MINISTERI D'HISENDA

 • Ordre HAC/235/2019, de 25 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre HAP/369/2015, de 27 de febrer, per la qual s'aprova el model 586 «Declaració recapitulativa d'operacions amb gasos fluorats d'efecte d'hivernacle», i s'estableixen la forma i el procediment per a la seva presentació, i es modifiquen les claus d'activitat de l'impost que recull l'annex III de l'Ordre HAP/685/2014, de 29 d'abril, per la qual s'aprova el model 587 «Impost sobre els gasos fluorats d'efecte d'hivernacle. Autoliquidació», i s'estableixen la forma i el procediment per a la seva presentació.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

 • Ordre PCI/236/2019, de 28 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre PRE/1720/2012, de 20 de juliol, per la qual es regulen el registre i la matriculació d'aeronaus militars i el procediment per establir la designació militar d'aquestes.

 • Ordre PCI/237/2019, de 4 de març, per la qual es crea l'òrgan administratiu encarregat de l'execució del programa de suport a la celebració de l'esdeveniment d'interès públic excepcional del programa «Univers Dona II».

 • Ordre PCI/238/2019, de 4 de març, per la qual es crea l'òrgan administratiu encarregat de l'execució del programa de suport a la celebració de l'esdeveniment d'interès públic excepcional del programa «Noves Metes».

 • Ordre PCI/239/2019, de 4 de març, per la qual es crea l'òrgan administratiu encarregat de l'execució del programa de suport a la celebració de l'esdeveniment d'interès públic excepcional del programa «Esport Inclusiu».

 • Ordre PCI/240/2019, de 4 de març, per la qual es crea l'òrgan administratiu encarregat de l'execució del programa de suport a la celebració de l'esdeveniment d'interès públic excepcional del programa «Pla 2020 de Suport a l'Esport de Base II».

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

 • Instrucció 3/2019, de 4 de març, de la Junta Electoral Central, sobre conseqüències de la simultaneïtat en la celebració de les eleccions generals del 28 d'abril de 2019 i de les eleccions locals, autonòmiques i europees del 26 de maig de 2019, pel que fa a la regulació de la campanya electoral.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid