Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 20 de març de 2019, Sup. 68

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Reial decret 97/2019, d'1 de març, pel qual s'estableixen dues qualificacions professionals de la família professional tèxtil, confecció i pell, que inclou el Catàleg nacional de qualificacions professionals, i es modifiquen determinats reials decrets de qualificacions professionals.

  • Reial decret 98/2019, d'1 de març, pel qual s'estableixen tres qualificacions professionals de la família professional fabricació mecànica, que inclou el Catàleg nacional de qualificacions professionals, i es modifica el Reial decret 295/2004, de 20 de febrer.

  • Reial decret 99/2019, d'1 de març, pel qual s'actualitza una qualificació professional de la família professional imatge i so, que recull el Catàleg nacional de qualificacions professionals, que estableix el Reial decret 1957/2009, de 18 de desembre.

  • Reial decret 100/2019, d'1 de març, pel qual s'estableixen dues qualificacions professionals de la família professional hostaleria i turisme, que inclou el Catàleg nacional de qualificacions professionals, i es modifica el Reial decret 1700/2007, de 14 de desembre.

  • Ordre PCI/310/2019, de 19 de març, per la qual es corregeixen errors a l'Ordre PCI/6/2019, d'11 de gener, per la qual s'aprova el quadre mèdic d'exclusions exigible per a l'ingrés en els centres docents militars de formació.

TRIBUNAL DE COMPTES

  • Resolució de 8 de març de 2019, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple de 7 de març de 2019, pel qual es modifica el Pla de comptabilitat adaptat a les formacions polítiques aprovat el 20 de desembre de 2018.

COMISSIÓ NACIONAL DELS MERCATS I LA COMPETÈNCIA

  • Circular 1/2019, de 13 de març, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual es regula la gestió del mecanisme de foment de l'ús de biocarburants i altres combustibles renovables amb finalitats de transport.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE GALÍCIA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid