Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 6 de abril de 2019, Sup. 83

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Ordre HAC/394/2019, de 3 d'abril, per la qual es fixen les quantitats de les subvencions a les despeses originades per activitats electorals per a les eleccions al Parlament Europeu i locals de 26 de maig de 2019.

  • Resolució de 5 d'abril de 2019, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Reial decret 161/2019, de 22 de març, pel qual es modifica el Reial decret 550/2014, de 27 de juny, pel qual es despleguen els requisits i el procediment per al reconeixement de les entitats associatives prioritàries i per a la seva inscripció i baixa en el Registre nacional d'entitats associatives prioritàries, que preveu la Llei 13/2013, de 2 d'agost, de foment de la integració de cooperatives i d'altres entitats associatives de caràcter agroalimentari.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Reial decret 241/2019, de 5 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 988/2015, de 30 d'octubre, pel qual es regula el règim jurídic de l'obligació de finançament anticipat de determinades obres audiovisuals europees.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Correcció d'errades del Reial decret 215/2019, de 29 de març, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública d'estabilització del personal docent no universitari de l'Administració General de l'Estat per a l'any 2019, i es modifiquen el Reial decret 954/2018, de 27 de juliol, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública d'estabilització corresponent a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a 2017, i s'aprova l'oferta d'ocupació pública d'estabilització per al personal de l'Administració de justícia per a 2018, i el Reial decret 19/2019, de 25 de gener, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització d'ocupació temporal a l'Administració General de l'Estat corresponent a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

  • Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid