Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 10 de abril de 2019, Sup. 86

I. Disposicions generals

CORTS GENERALS

 • Resolució de 3 d'abril de 2019, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 10/2019, de 29 de març, pel qual es prorroga per a 2019 la destinació del superàvit de les comunitats autònomes i de les entitats locals per a inversions sostenibles financerament i s'adopten altres mesures en relació amb les funcions del personal de les entitats locals amb habilitació de caràcter nacional.

 • Resolució de 3 d'abril de 2019, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació.

 • Resolució de 3 d'abril de 2019, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 7/2019, d'1 de març, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer.

 • Resolució de 3 d'abril de 2019, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball.

 • Resolució de 3 d'abril de 2019, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 9/2019, de 29 de març, pel qual es modifica la Llei 14/1994, d'1 de juny, per la qual es regulen les empreses de treball temporal, per a la seva adaptació a l'activitat de l'estiba portuària i es conclou l'adaptació legal del règim dels treballadors per a la prestació del servei portuari de manipulació de mercaderies.

 • Resolució de 3 d'abril de 2019, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 5/2019, d'1 de març, pel qual s'adopten mesures de contingència davant la retirada del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord de la Unió Europea sense que s'hagi arribat a l'acord que preveu l'article 50 del Tractat de la Unió Europea.

MINISTERI D'HISENDA

 • Resolució de 5 d'abril de 2019, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'estableix el procediment per a l'aplicació de l'exempció en el pagament d'aranzels registrals, en virtut de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

 • Reial decret 208/2019, de 29 de març, pel qual s'estableixen les normes reguladores de la concessió directa d'un préstec a l'empresa HISDESAT SERVICIOS ESTRATÉGICOS, SA, per al desenvolupament del Programa SPAINSAT-NG de comunicacions per satèl·lit.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

 • Reial decret 162/2019, de 22 de març, pel qual es desenvolupa l'índex d'actualització de les tarifes aeroportuàries d'AENA SME, SA (índex P), i es modifica el Reial decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desplega la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexación de l'economia espanyola.

 • Reial decret 163/2019, de 22 de març, pel qual s'aprova la instrucció tècnica per a la realització del control de producció dels formigons fabricats en una central.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

 • Resolució d'1 d'abril de 2019, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per a la tramitació electrònica i actualització de models que preveu l'Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny.

TRIBUNAL SUPREM

 • Sentència de 6 de febrer de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu 1/210/2017, interposat per Distribución Eléctrica del Puerto de la Cruz, SL, (DEPCSA) contra l'Ordre IET/980/2016, de 10 de juny, per la qual s'estableix la retribució de les empreses de distribució d'energia elèctrica per a l'any 2016, i contra la Resolució expressa de 6 d'abril de 2018 que resol el recurs de reposició.

 • Sentència de 12 de març de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu 1/417/17, instat per EDP España, SA (abans Hidroeléctrica del Cantábrico), contra l'Ordre ETU/35/2017, de 23 de gener, per la qual s'estableixen els suplements territorials a les comunitats autònomes de Catalunya, La Rioja, Castella-la Manxa i Comunitat Valenciana, en relació amb els peatges d'accés d'energia elèctrica corresponents a l'exercici 2013.

 • Sentència de 14 de març de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima en part el recurs contenciós administratiu 1/175/2017, interposat per Naturgy Energy Group, SA, contra l'Ordre ETU/35/2017, de 23 de gener, per la qual s'estableixen els suplements territorials a les comunitats autònomes de Catalunya, La Rioja, Castella-la Manxa i Comunitat Valenciana, en relació amb els peatges d'accés d'energia elèctrica corresponents a l'exercici 2013.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid