Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 30 de abril de 2019, Sup. 103

I. Disposicions generals

MINISTERI DE JUSTÍCIA

 • Resolució de 29 d'abril de 2019, de la Subsecretaria, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 26 d'abril de 2019, sobre la instauració del dia d'homenatge als espanyols deportats i morts a Mauthausen i en altres camps i a totes les víctimes del nazisme d'Espanya.

MINISTERI D'HISENDA

 • Ordre HAC/484/2019, de 9 d'abril, per la qual s'aproven les normes de desplegament del que disposa l'article 26 sobre marques fiscals previstes per a cigarrets i picadura per cargolar, del Reglament dels impostos especials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol.

 • Ordre HAC/485/2019, de 12 d'abril, per la qual es redueixen per al període impositiu 2018, els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'impost sobre la renda de les persones físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

 • Reial decret 301/2019, de 26 d'abril, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció a Creu Roja Espanyola per a la realització del programa d'atenció a immigrants arribats a les costes espanyoles o a les ciutats de Ceuta i Melilla a través de les fronteres terrestres l'any 2019.

 • Reial decret 303/2019, de 26 d'abril, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció a Creu Roja Espanyola, Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat i ACCEM per al reforç de l'actuació de primera acollida dins del Sistema Nacional d'Acollida i Integració de persones sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional.

 • Reial decret 304/2019, de 26 d'abril, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció a la Delegació a Espanya de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) per al desenvolupament d'un programa adreçat a la integració de sol·licitants i beneficiaris de protecció internacional durant l'any 2019.

 • Reial decret 305/2019, de 26 d'abril, pel qual es regula la concessió directa de determinades subvencions en l'àmbit de l'ocupació i de la formació professional per a l'ocupació, per a l'exercici pressupostari 2019.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

 • Reial decret 306/2019, de 26 d'abril, pel qual es modifica el Reglament per a l'execució de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques, aprovat pel Reial decret 687/2002, de 12 de juliol.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

 • Ordre APA/486/2019, de 26 d'abril, per la qual s'amplia el termini de presentació per a la comunicació de les necessitats de finançament per a l'exercici financer 2020, que estableix l'apartat 1 de l'article 33 del Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 • Reial decret 316/2019, de 26 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.

 • Reial decret 317/2019, de 26 d'abril, pel qual es defineix la mesura de mitigació equivalent a la participació en el règim de comerç de drets d'emissió en el període 2021-2025 i es regulen determinats aspectes relacionats amb l'exclusió d'instal·lacions de baixes emissions del règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.

 • Ordre TEC/490/2019, 26 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre IET/2660/2015, d'11 de desembre, per la qual s'aproven les instal·lacions tipus i els valors unitaris de referència d'inversió, d'operació i manteniment per element d'immobilitzat i els valors unitaris de retribució d'altres tasques regulades que s'han d'emprar en el càlcul de la retribució de les empreses distribuïdores d'energia elèctrica, s'estableixen les definicions de creixement vegetatiu i augment rellevant de potència i les compensacions per ús i reserva de locals.

TRIBUNAL SUPREM

 • Sentència de 26 de març de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu 1/74/2017, interposat per Eléctrica Sestelo y Cia (Sestelo), contra la desestimació presumpta per silenci administratiu del recurs de reposició presentat per l'entitat contra l'Ordre IET/980/2016, de 10 de juny, per la qual s'estableix la retribució de les empreses de distribució d'energia elèctrica per a l'any 2016, que posteriorment va ampliar a la resolució expressa, de 14 de febrer de 2018, que estima parcialment el recurs de reposició.

 • Sentència de 26 de març de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu número 1/73/17, instat per Saltos del Cabrera, SL, contra l'Ordre IET/980/2016, de 10 de juny, per la qual s'estableix la retribució de les empreses de distribució d'energia elèctrica per a l'any 2016.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid