Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 5 de agost de 2019, Sup. 186

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Instrument d'acceptació de la Modificació del text i dels annexos II a IX i la incorporació de nous annexos X i XI al Protocol al Conveni de 1979 sobre contaminació atmosfèrica transfronterera a gran distància, relatiu a la reducció de l'acidificació, de l'eutrofització i l'ozó en la troposfera, adoptades a Ginebra el 4 de maig de 2012.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Acord multilateral M315 en virtut de la secció 1.5.1 de l'Annex A de l'Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), relatiu al transport de deixalles contaminades amb virus que causen febre hemorràgica, fet a Madrid el 8 de juliol de 2019.

  • Correcció d'errors a la Resolució d'11 de juliol de 2019, de la Secretaria General Tècnica, en virtut de l'article 24.2 de la Llei 25/2014, de 27 de novembre, de tractats i altres acords internacionals.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid