Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 14 de octubre de 2019, Sup. 247

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4929-2019, contra l'article únic.quatre de la Llei 6/2018, de 13 de novembre, per la qual es modifica l'impost sobre l'afecció mediambiental causada per determinats aprofitaments de l'aigua embassada, pels parcs eòlics i per les instal·lacions de transport d'energia elèctrica d'alta tensió que regula el text refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castella i Lleó en matèria de tributs propis i cedits, en tant que inclou un nou fet imposable a la lletra c) de l'art. 51.1 del Decret legislatiu 1/2013.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

  • Resolució de 9 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid