Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 1 de novembre de 2019, Sup. 263

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Reial decret 628/2019, de 31 d'octubre, pel qual es modifiquen els reials decrets 1075/2014 i 1076/2014, ambdós de 19 de desembre, dictats per l'aplicació a Espanya de la política agrícola comuna.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Reial decret 630/2019, de 31 d'octubre, pel qual es declara l'aplicació de les mesures que preveu l'article 7 del Reial decret llei 2/2019, de 25 de gener, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de març de 2019.

BANC D'ESPANYA

  • Circular 3/2019, de 22 d'octubre, del Banc d'Espanya, per la qual s'exerceix la facultat conferida pel Reglament (UE) 575/2013 de definir el llindar de rellevància de les obligacions creditícies vençudes.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid