Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 29 de febrer de 2020, Sup. 52

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Instrument de ratificació de l'Acord de col·laboració i cooperació reforçades entre la Unió Europea i els seus estats membres, d'una banda, i la República del Kazakhstan, de l'altra, fet a Astana, el 21 de desembre de 2015.

CORTS GENERALS

  • Resolució de 20 de febrer de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals.

MINISTERI D'HISENDA

  • Ordre HAC/174/2020, de 4 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre EHA/769/2010, de 18 de març, per la qual s'aprova el model 349 de declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries, així com els dissenys físics i lògics i el lloc, la forma i el termini de presentació, s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació telemàtica, i es modifica l'Ordre HAC/3625/2003, de 23 de desembre.

  • Ordre HAC/175/2020, de 4 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre EHA/3481/2008, d'1 de desembre, per la qual s'aprova el model 189 de declaració informativa anual sobre valors, assegurances i rendes, els dissenys físics i lògics per a la substitució dels fulls interiors del model per suports directament llegibles per ordinador i s'estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació telemàtica.

  • Ordre HAC/176/2020, de 20 de febrer, per la qual s'aprova la relació de valors negociats en centres de negociació, amb el seu valor de negociació mitjà corresponent al quart trimestre de 2019, als efectes de la declaració de l'impost sobre el patrimoni de l'any 2019 i de la declaració informativa anual sobre valors, assegurances i rendes.

  • Ordre HAC/177/2020, de 27 de febrer, per la qual s'aprova el model 140 de sol·licitud de l'abonament anticipat de la deducció per maternitat de l'impost sobre la renda de les persones físiques i es regula la comunicació de variacions que afectin el dret al seu abonament anticipat.

  • Resolució de 28 de febrer de 2020, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Ordre TMA/178/2020, de 19 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre de 16 de desembre de 1997, per la qual es regulen els accessos a les carreteres de l'Estat, les vies de servei i la construcció d'instal·lacions de servei.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid